Skip to main content

Een website laten maken? Neem snel CONTACT met ons op!

Algemene voorwaarden

algemene-voorwaardenAlgemene Voorwaarden WebSpinner internet service.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met WebSpinner internet service. Hierna te noemen WebSpinner. Door het aangaan van een relatie met WebSpinner zijn alle betrekkingen tussen WebSpinner en haar cliënten onderworpen aan deze algemene levering en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WebSpinner wordt gesloten. Producten en diensten van WebSpinner: de door WebSpinner te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e- mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van WebSpinner.

2. Toepasselijkheid
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WebSpinner. Algemene voorwaarden van opdrachtgever dan wel derden zijn voor WebSpinner niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege WebSpinner gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door WebSpinner schriftelijk of per e- mail anderszins vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Web Spinner heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het offerte of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door WebSpinner. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. WebSpinner kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens WebSpinner niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. WebSpinner heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft WebSpinner het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving; Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd
Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WebSpinner zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al het geen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. WebSpinner is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen
Alle door WebSpinner opgegeven prijzen op de overeenkomst, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. WebSpinner heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden
De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Web Spinner. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt WebSpinner het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd. WebSpinner stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan WebSpinner kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de WebSpinner een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

11. Eigendomsvoorbehoud
Het ontwerp van door WebSpinner vervaardigd materiaal is en blijft eigendom van WebSpinner. Het materiaal zelf is eigendom van opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid
WebSpinner is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Web Spinner weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WebSpinner kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met WebSpinner of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WebSpinner. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WebSpinner slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van WebSpinner voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart WebSpinner voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van WebSpinner. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. WebSpinner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. WebSpinner is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. WebSpinner is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Web Spinner mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgeverrect schriftelijk mede te delen aan WebSpinner. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die WebSpinner als gevolg daarvan lijdt.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling
WebSpinner heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens WebSpinner niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WebSpinner zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van WebSpinner kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door WebSpinner gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

15. Reclame
Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WebSpinner vervalt.
Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van WebSpinner. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de voorwaarden
WebSpinner behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WebSpinner en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.